Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor


Vinarska ulica 14
2000 Maribor


Tel: +386 (0)2 2284952
Fax: +386 (0)2 2519482
www.kon-cert.si
info@kon-cert.si

Zaščitni znaki

Zaščitni znaki

Dodajte vašim živilom in izdelkom dodano vrednost!

Dokažite odličnost vaših pridelkov in živil ter povečajte svojo konkurenčnost na trgu! Vsa živila in pridelki, ki gredo skozi postopek neodvisne in nepristranske kontrole in certificiranja Inštituta KON-CERT Maribor in izpolnjujejo pogoje pravilnikov, uredb in strogih standardov kakovosti, prejmejo certifikat.

S pomočjo certifikata, ki vam ga izdamo za posamezno področje, boste lahko prišli do uporabe zaščitnih znakov, ki so zagotovilo, da so živila in pridelki resnično varni in kakovostni ter da so pridelani in predelani na način, ki ustreza vsem veljavnim predpisom in standardom. Tako vam s pomočjo izdanih certifikatov pomagamo dodati vrednost vašim pridelkom in živilom iz integrirane, izbrane kakovosti, ekološke in biološko-dinamične pridelave ter predelave, zaščitenim kmetijskim pridelkom in živilom.

Z izdajo certifikata vam v Inštitutu KON-CERT Maribor pomagamo do naslednjih zaščitnih znakov.

 

Ekološka pridelava, predelava, uvoz in trgovina

 

Znak BIO podeljuje Inštitut KON-CERT Maribor in zagotavlja skladnost pridelave, predelave, pakiranja, skladiščenja in transporta ekoloških pridelkov, živil in krmil z veljavnimi predpisi za ekološko kmetovanje. Pravico do uporabe tega zaščitnega znaka pridobite z veljavnim certifikatom za ekološko pridelavo oziroma predelavo, podeljenim s strani Inštituta KON-CERT Maribor.

Nacionalni zaščitni znak »ekološki« zagotavlja skladnost pridelave, predelave, pakiranja, skladiščenja in transporta ekoloških pridelkov, živil in krmil, z veljavnimi predpisi za ekološko kmetijstvo. Pravico do uporabe tega zaščitnega znaka pridobite na osnovi veljavnega certifikata pooblaščenega certifikacijskega organa s strani države. Vlogo za uporabo zaščitnega znaka je potrebno oddati na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uradni znak Evropske unije za ekološka živila lahko uporablja vsak, ki izpolnjuje pogoje za ekološko pridelavo in predelavo, določene v Uredbi Sveta (ES) 834/2007 in Uredbi Komisije (ES) 889/2008 ter ima pridobljen certifikat ustreznega pooblaščenega certifikacijskega organa s strani države. Potrošnikom daje znak zagotovilo o izvoru in kakovosti živil. Od julija 2010 je ta znak obvezen za vse predpakirane ekološke živilske izdelke znotraj Evropske unije, prav tako pa je dovoljena tudi prostovoljna raba znaka za nepredpakirana ekološka živila, ki so bila proizvedena znotraj EU, ali za vse ekološke izdelke, uvožene iz tretjih držav.

BIODAR je kolektivna slovenska znamka za označevanje živil iz nadzorovane ekološke pridelave, ki so pridelana ali predelana v skladu z veljavnimi predpisi za ekološko kmetijstvo in standardi za ekološko kmetovanje Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije. Standardi zveze so strožji od predpisov za ekološko kmetijstvo. Znamka prav tako jamči, da živila prihajajo s kmetije, ki je v celoti preusmerjena v ekološko pridelavo. Na embalaži živil, označenih z znamko BIODAR, je navedena tudi individualna šifra uporabnika, njegovo ime in naslov. Tako je možno slediti poreklu živila od kmetije do mize, kar daje potrošnikom večjo verodostojnost.

 

Biodinamično kmetovanje

 

Demeter je svetovna blagovna znamka za ekološke pridelke oziroma živila, ki so pridelana in predelana po biološko-dinamični metodi v skladu s smernicami DEMETER. Znamko DEMETER smejo uporabljati le pogodbeni partnerji, ki so podvrženi strogi kontroli, predpogoj pa je, da je bodoči uporabnik blagovne znamke DEMETER že najmanj 2 leti v ekološki kontroli. Za postopek certifikacije je potrebna vključitev v Združenje DEMETER Slovenija.

 

Integrirana pridelava

 

Nacionalni zaščitni znak »integrirani« se uporablja za kmetijske pridelke oziroma živila, ki so pridelani v skladu s Pravilniki o integrirani pridelavi in Tehnološkimi navodili za integrirano pridelavo. Pravico do uporabe tega zaščitnega znaka pridobite z veljavnim certifikatom pooblaščenega certifikacijskega organa s strani države. Vlogo za uporabo zaščitnega znaka je potrebno oddati na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

GlobalG.A.P.

 

GlobalG.A.P. je privatni standard za certificiranje postopkov pridelave kmetijskih pridelkov. Nanaša se na integrirano in ekološko pridelavo kmetijskih pridelkov in živil, hkrati pa tudi na konvencionalen način pridelave. Zaradi vse večjih zahtev po oskrbi potrošnikov s kakovostno in zdravju prijazno hrano, so ga razvili večji trgovski centri. Ta standard pridelovalcem služi kot praktični priročnik za dobro kmetijsko prakso po vsem svetu in varovanje postopkov pridelave pred različnimi tveganji. Proizvodnja pridelkov in certificiranje skladno s tem standardom zagotavlja pridelovanje zdravstveno neoporečnih pridelkov, proizvajalcem pa vstop na prodajne police trgovskih verig.

 

Zaščiteni kmetijski pridelki in živila

 

Z nacionalnim zaščitnim znakom »geografska označba« so označeni kmetijski pridelki in živila, ki so pridelani, predelani ali pripravljeni na določenem geografskem območju, le da je pri tej označbi povezava med geografskim območjem in končnim proizvodom manj tesna kot pri označbi porekla. Za pridobitev zaščitnega znaka mora imeti kmetijski pridelek ali živilo posebno kakovost in lastnosti, ki so odraz značilnosti tega geografskega območja, na primer podnebja, vetra, tradicionalnega načina pridelave in podobno. Pravico do uporabe tega zaščitnega znaka pridobite z veljavnim certifikatom pooblaščenega certifikacijskega organa s strani države. Vlogo za uporabo zaščitnega znaka je potrebno oddati na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prav tako lahko pridobite pravico do uporabe evropskega zaščitnega znaka »zaščitena geografska označba« po registraciji kmetijskega pridelka oziroma živila pri Evropski komisiji. Vlogo za registracijo posreduje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Evropski komisiji.

Nacionalni zaščitni znak »označba porekla« nosijo kmetijski pridelki in živila, ki izvirajo iz določene regije, kraja ali države. Na tem geografskem področju morajo potekati vsi postopki pridelave in predelave. Njihove lastnosti so posledica geografskega okolja ter njegovih naravnih in človeških dejavnikov. Zaščiteno je tudi ime pridelka in se ne sme uporabljati za noben drug izdelek. Gre za najvišjo raven zaščite. Pravico do uporabe tega zaščitnega znaka pridobite z veljavnim certifikatom pooblaščenega certifikacijskega organa s strani države. Vlogo za uporabo zaščitnega znaka je potrebno oddati na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prav tako lahko pridobite pravico do uporabe evropskega zaščitnega znaka »zaščitena označba porekla« po registraciji kmetijskega pridelka oziroma živila pri Evropski komisiji. Vlogo za registracijo posreduje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Evropski komisiji.

Izdelki z zaščitnim znakom »zajamčena tradicionalna posebnost« so pridelani ali predelani iz tradicionalnih surovin ali imajo tradicionalno sestavo ali tradicionalno recepturo. S to shemo kakovosti se zavaruje receptura ali način proizvodnje. Pri tej shemi kakovosti ni geografske omejitve, saj lahko kmetijske pridelke ali živila proizvaja vsakdo, ki se drži predpisane recepture, postopka in oblike ter pridobi ustrezni certifikat pooblaščenega certifikacijskega organa s strani države. Vlogo za uporabo zaščitnega znaka je potrebno oddati na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdrastvo in prehrano. Prav tako lahko pridobite pravico do uporabe evropskega zaščitnega znaka »zajamčena tradicionalna posebnost« po registraciji kmetijskega pridelka oziroma živila pri Evropski komisiji. Vlogo za registracijo posreduje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Evropski komisiji.

V shemo kakovosti »višja kakovost« spadajo kmetijski pridelki oziroma živila, ki so po svojih specifičnih lastnostih boljši od istoimenskih kmetijskih pridelkov oziroma živil. Zaščitni znak se podeljuje samo v Sloveniji, izdelki, ki ga nosijo pa morajo predstavljati slovensko posebnost. Za uporabo zaščitnega znaka je potrebno pridobiti ustrezni certifikat pooblaščenega certifikacijskega organa s strani države. Vlogo za uporabo zaščitnega znaka je potrebno oddati na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

   
Partnerji
Partnerji
Zaščitni znaki
Zaščitni znaki