Varovanje zasebnosti

Vse podatke, dejstva in okoliščine o posamezni stranki, ki jih v postopku certificiranja pridobi Inštitut, je le-ta dolžan obravnavati kot zaupne in jih sme uporabljati samo znotraj sistema certificiranja, če ni z zakonom določeno drugače. To velja za ves čas trajanja pogodbe o vključitvi v postopek certificiranja in tudi po njenem prenehanju.

Inštitut vzdržuje in omogoča javni dostop do informacij javnega značaja o imetnikih certifikatov na zahtevo s strani zainteresirane javnosti.

Inštitut vse izdane certifikate na področju ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov oziroma živil z morebitno prilogo objavi na spletni strani pristojnega ministrstva za kmetijstvo.

Certifikat z morebitno prilogo se objavi v aplikaciji pristojnega ministrstva v Evidenci shem kakovosti (velja za shemo zaščitena živila in shemo izbrana kakovost).

Inštitut pristojnim organom posreduje z zakonom predpisane in zahtevane podatke za posamezno certifikacijsko shemo.